Bestyrelse / Vedtægter
 

Vedtægter

§1: Navn.
Foreningens navn er Løgstør Vinterbadere.
§2: Hjemsted.
Foreningen er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune med tilholdssted i Badehuset på stranden i Løgstør, Kanalvejen, 9670 Løgstør.
§3: Formål.
Foreningens formål er:
1. At dyrke udendørs badning hele året med særlig fokus på perioden 1. september til 1. juni
2. At fremme et godt kammeratskab blandt medlemmerne
§ 4: Kontingent.
Generalforsamlingen fastsætter kontingent på den årlige generalforsamling.
§ 5: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt så vidt mulig 5 uger efter sæsonstart.
Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af tid og sted sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i saunaen eller på mail/brev.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter.
1. Valg til dirigent 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor og dennes suppleant 9. Eventuelt
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Afstemninger sker ved håndsoprækning.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling kan ske med 14 dages varsel.
§ 7: Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.


§8: Bestyrelsen.
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer og en suppleant. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller bestyrelsesmedlemmerne skønner behov herfor.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Suppleanten deltager i møder uden stemmeret.

§9: Regnskab.

Regnskabsåret går fra 1.8 – 31.7.
Kassereren udarbejder 1 gang årligt drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.
Bestyrelsen forestår udlevering af nøglebrik og den enkelte er selv ansvarlig for nøglebrikken.

§ 10: Medlemmernes ansvar.

Som medlem af Løgstør Vinterbadere er al badning, ophold i saunaen, omklædningsrum og evt. tyveri af ejendele eget ansvar.
Børn må kun bade ifølge med forældre eller en anden voksen og det er forældrenes ansvar.
Medlemmerne er forpligtet til at hjælpe med rengøring af lokalerne efter bestyrelsens anvisning.

§11: Opløsning af foreningen.

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver en forening i Vesthimmerlands Kommune med et lignende formål og aktivitet.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5.december 2000.
Samt ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. januar2002, den 18 januar 2003, den 22. januar 2005,den 5. oktober 2015 og den 7. oktober 2019